سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی محمدیان – کارشناسان ارشد بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع ط
رضا کرمیان –
رضا سیاه منصور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی منابع طبیعی لرستان
حدیث زارع منش – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورلرستان

چکیده:

ایران سرزمینی خشک و نیمه خشک با نزولات جوی بسیارکم است بطوریکه میانگین سالانه بارش کشوردرحدود ۲۴۰ میلی متر بوده و خیلی کمتر از میانگین کره زمین که ۸۶۰ میلی متر است می باشد بنابراین خشکی درایران یکی واقعیت اقلیمی است ازمجموع ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال فقط ۵۴ میلیارد مترمکعب آن مصرف شده و بقیه از دسترس خارج می گردد همچنین افت سالانه آبهای زیرزمینی درکشور حدود ۵/۵ میلیارد مترمکعب برآورد شده است لذا با توجه به استفاده از آبهای جاری و انجام پروژه های مختلف تغذیه سفره های زیرزمینی از اولویت های دستگاه های مرتبط با امرکشاورزی و منابع طبیعی است هدف ازاین پژوهش با توجه به اهمیت وجایگاه عملیات آبخوانداری دراحیا و اصلاح مراتع بعنوان یک تکنولوژی جدید و ارزایبی اثرات عملیات آبخوانداری برتغییرات پوشش گیاهی وضعیت و گرایش مرتع و عکس العمل گیاه دربرابر آن است این تحقیق درعرصه آبخوان کوهدشت و مراتع مجاور آن با بکارگیری پلاتهای یک مترمربعی با استفاده از روش سیستماتیک تصادفی و بررسی پارامترهای تاج پوشش مجاور آن با بکارگیری پلاتهای یک مترمربعی با استفاده از روش سیستماتیک تصادفی و برسری پارامترهای تاج پوشش گیاهان مرتعی تولید علوفه لاشبرگ سنگ و سنگریزه و خاک لخت و شادابی و تراکم و .. درسطح پلات ها و روش قطع و توزین در درون پلات ها به تفکیک گوه وکلاسهای خوشخوراکی بهمنظور برآورد تولید و بهره گیری از روش پیمایشی برای تهیه لیست فلورستیک و تنوع گونه ای و تکرار همین عملیات درعرصه شاهد به منظور مقایسه و بررسی اثرعملیات آبخوانداری برپوشش گیاهی انجام شده است.