سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا گودرزی – کارشناسی ارشد سازه
مهدی قاسمیه – استادیار دانشگاه تهران
محمود بائی – کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

یکی از اتصالات خمشی اتصال پیچی با صفحه انتهایی هم تراز می باشد جهت طراحی لرزه ای هراتصال یکی ازبخشهایی که باید مورد توجه قرارگیرد بخش چشمه اتصال می باشد که رابطه مستقیمی با عمق ستون اتصال داشته و نقش بسیارمهمی را دررفتار لرزه ای اتصال دارد دراین مقاله به بررسی نقش عمق ستون بررفتار لرزه ای اتصال با ورق انتهایی همتراز و همچنین به مدلسازی به روش اجزای محدود جهت بررسی رفتار لرزه ای این اتصال پرداخته شده است جهت مدلسازی ازنرم افزار اجزای محدود ABAQUS استفاده شده است درمدل اجزای محدود اثرات غیرخطی شامل غیرخطی بودن رفتار مصالح و غیرخطی بودن تحلیل در نظر گرفته شده است نتایج این تحقیق نشان میدهد که با افزایش عمق ستون ابتدا تیر و سپس ستون پلاستیک می شود. همچنین با استفاده از روش اجزای محدود سه بعدی با دقت قابل قبولی می توان رفتار لرزه ای اتصالهای خمشی با ورق انتهایی را بررسی نمود.