سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی ولی پور – کارشناس ارشد
مسعود رفیعی – استایدار مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان

چکیده:

به منظوربررسی اثرات علف کش برکنترل علفهای هرز و عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم ذرت آزمایشی درسال زراعی ۸۶-۸۵ درمنطقه پلدختر درجنوب استان لرستان بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴تکرار اجرا گردید فاکتورعلف کش شامل شاهدعدم مصرف علف کش ارادیکان ارادیکان +تو، فور – دی و لاسو+تو،فور دی درکرتهای اصلی و رقم شامل سینگل کراسهای ۶۰۴و۶۴۷و۷۰۰ درکترهای فرعی بررسی شدند نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد دانه ذرت با میانگین ۹/۶۸۳ تن درهکتار از تیمار ترکیبی مصرف پس رویشی لاسو+تو،فور دی حاصل گردید تیمار ارادیکان پیش از کشت نیز با میانگین عملکرد دانه ذرت ۹/۶۳۴ تن درهکتار درکلاس بعدی قرارگرفت . ارقام مورد بررسی ازنظر عملکرد دانه اختلاف معنی داری نشان ندادند