سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هوشنگ رفیعی دستجردی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
زهرا نظریان – کارشناس ارشدمدیریت اجرایی

چکیده:

با توجه به بالا بودن خسارت بعد از برداشت محصولات درانبارها دراثر فعالیت عوامل متعدد و به ویژه حشرات آفات و همچنین اثرات نامطلوب سموم شیمیایی روی انسان استفاده ازترکیبها و عصارههای گیاهی می تواند از روشهای مناسب کنترل آفات انباری محسوب شود دراین تحقیق اثرات عصاره های گیاهی Heracleumpersicum وAzadiraktin(neemروی بازدارندگی تخم ریزی و تفریخ تخم سوسک چهارنقطه ای حبوبات مورد بررسی قرارگرفت از هر عصارهی گیاهی غلظت های مختلف در۵ تکرار برای بررسی بازدارندگی تخم ریزی و ۶ تکرار برای بازدارندگی تفریخ تخم مورد آزمایش قرارگرفت آزمایش در شرایط دمایی ۱± ۲۷ و رطوبت نسبی ۵±۶۵ درصد انجام گرفت با افزایش غلظت عصاره ها تاثیر آنها روی بازدارندگی تخم ریزی سوسک چهارنقطه ای حبوبات افزایش یافت اما باعث بازدارندگی کامل تخم ریزی نشدند از نظر خاصیت تخم کشی با افزایش غلظت خاصت تخم کشی عصاره H.persicum کاهش یافت و درغلظت های بالا ۲/۸۵ میکرولیتر به ۲۹/۳۶ درصد رسید ولی اثرعصارهAzadiraktin با افزایش غلظت عصاره افزایش یافت و درغلظت ۲/۸۵ میکرولیتر به ۷۵/۰۱ رسید.