سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید قاسمیان – کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا پیرزاد – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
رئوف سیدشریفی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق ار
هاشم هادی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

برای مطالعه اثر عصاره درمنه روی جوانه زنی و رشد گیاهچه تاج خروس یک آزمایش برپایه طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل غلظت های صفر (شاهد)، ۱۵ ،۱۰ ،۵ و ۲۰ درصد عصاره آبی درمنه بود. نتایجنشان داد که بیشترین درصد ( ۶۳ درصد)، سرعت ( ۱۰ در روز) و شاخص( ۲۴ ) جوانه زنی در تیمار شاهد و کمترین درصد ۱۰ درصد) و سرعت ( ۱,۶ در روز) و شاخص ( ۲,۷ ) جوانه زنی از غلظت ۲۰ درصد عصاره به دست آمدند. طویل ترین ریشه ) چه ( ۴,۵ سانتی متر) و ساقه چه ( ۰,۱۶ سانتی متر) مربوط به شاهد و کوتاه ترین ریشه چه ( ۱,۶ سانتی متر) ازغلظت ۲۰ درصدعصاره حاصل شد. درحالیکه کوتاه ترین ساقه چه ( ۰,۱۱ سانتی متر) از غلظت ۱۵ درصد به دست آمد. با توجه به روند تغییرات طول ریشه چه و ساقه چه بیشترین ( ۲۶ ) و کمترین ( ۹,۵ ) نسبت طول ریشه چه به ساقه چه به ترتیب مربوط به غلظتهای ۵ و ۲۰ درصد عصاره آبی درمنه بودند. بیشترین وزن تر گیاهچه ( ۲,۸ میلی گرم) از تیمار شاهد به دست آمد که با غلظت های ۱۰ ،۵ و ۱۵ درصد عصاره تفاوت معنی دار نداشت. با افزایش بیشتر غلظت وزن تر گیاهچه کاهش معنی دار نشان داد و در غلظت ۲۰ درصد به حداقل ( ۰,۰۹۵ میلی گرم) رسید