سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روزبه مردان – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
شراره کاظمی – کارشناس ارشد خاکشناسی

چکیده:

تلخهAcroptilon repens L ازعلفهای هرزی است که درمزارع حبوبات ازجمله درمزارع ماش Vigna radiata L. وارد شده دررشد محصول تداخل ایجاد می کند به منظور بررسی تاثیر موادآللوپاتیک موجوددراندامهای هوایی تلخه برجوانه زنی بذورماش دو آزمایش جدا از هم طراحی شد درمرحله اول یک آزمایش فاکتوریل برپایه طرح کامل تصادفی با دو فاکتور طراحی شد فاکتوراول شامل دو سطح آب مقطر و عصاره ابی استخراج شد از تلخه بود و فاکتور دوم شام لشرایط نور معمولی و فاکتور دوم تاریکی مطلق بود آزمایش دوم بصورت طرح کامل تصادفی با چهارتکرا ربود که شامل شاهد و نگهداری بذور در۴۸و۷۲و۲۴ساعت درداخل عصاره آبی بود که جوانه زنی آنها مورد بررسی قرارگرفت نتایج آزمایش اول نشان دادکه عصاره آبی تلخه درمورد صفات درصد و سرعت جوانه زنی و طول هیپوکوتیل و ریشه چه درسطح ۱درصد اثرمعنی داری دارد و هیچ یک از فاکتورها اثرمعنی داری برروی وزن خشک گیاهچه نداشتند نتایج آزمایش دوم نشان داد که اعمال تیمارهای فوق برطول ریشه چه و سرعت و درصد جوانه زنی درسطح ۱درصد معن یدار بود