سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه زهرا رحمتیان –
علی معتمدزادگان –
محمدرضا کسایی –

چکیده:

پوشش های خوراکی به منظور حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری میوه جات تازه و کاهش ضایعات مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله اثرمحلول نانوذرات نقره به همراه پوشش ترکیبی متیل سلولز واکس، برروی زمان ماندگاری و مقدار ویتامین – C پرتقال تامسون ناول، در طول ۶۱ هفته نگهداری ) دمای C 8 ، رطوبت نسبی % ۵۹ ۵۹ ( مورد بررسی قرار گرفت. میوه های بدون پوشش به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند و نمونه برداریها در فواصل زمانی ۶۱ روز انجام شدند. بررسی نتایج نشان داد که میزان پوسیدگی در نمونه هایی که با محلول نانوذرات نقره ضد عفونی شده اند به ۹/ طور معنی داری کاهش یافت ) ۹۹ p< .) به طوری که کمترین میزان پوسیدگی مربوط به تیمار نانو نقره واکس و بیشترین مربوط به نمونه های – کنترل بود درصد پوسیدگی در تمامی نمونه ها در طول دوره نگهداری )شانزده هفته( افزایش یافته است. همچنین با گذشت زمان از میزان ویتامین C >9/ تمامی نمونه ها کاسته شد) ۹۹ p (. بیشترین ویتامین C مربوط به تیمار متیل سلولز واکس و کمترین ویتامین – C مربوط به نمونه های کنترل بود. به طور کلی درصد پوسیدگی همه تیمارها در طول دوره نگهداری افزایش یافت در حالیکه میزان ویتامین C کاهش یافت. نتایج آزمون بیانگر رابطه مستقیم طول زمان ماندگاری با کاهش کمی ویتامین C است.