سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرزاد امیریه – دانشجوی کارشناس یارشد
عبدالامیر معزی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
شهلا اسلامی منوچهری – مربی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

این تحقیق با هدف اثر شیرابه غنی سازی شده حاصل از پسماندهای کود حیوانی و مقایسه ای آن با کود حیوانی پوسیده شده برمیزان غلظت عناصر پرمصرف و عناصر کم مقدار قابل جذب خاک و نیز پارامترهای رشدی گیاه کلزا با ۵ تیمار شامل کود حیوانی پوسیده شده شیرابه کود حیوانی غنی سازی شده با عناصر Fe, Zn, Cu # N,P,K به ترتیب براساس برابر ۲ برابر و ۴ و ۸ برابر محلول غذایی هوگلند در ۴ تکراربصورت طرح کاملا تصادفی درسال ۸۹ بصورت آزمایش گلخانه ای در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز مورد بررسی قرارگرفت . نتایج گروه بندیو مقایسه تیمارها نشان داد که کاربرد شیرابه و غنی سازی آن با غلظت بیشتر عناصر غذایی براساس ۴و ۸ برابر محلول هوگلند ارتفاع وزن خشک و شاخص سطح برگ گیاه افزایش می یابد. ومیتوان به نتایج مطلوبتری از نظر فاکتورهای مذکور رسید. از طرفی نیز در مقایسه با کود حیوانی پوسیده شده افزایش معنی داری را نشان میدهد نتایج آزمایش خاک نیز نشان داد که عناصر پرمصرف و کم مصرف قابل جذب خاک نسبت به افزودن تیمارهای شیرابه غنی سازی شده عکس العمل مثبت نشان داده و با افزایش حجم شیرابه و غنی سازی آن درمقادیر مذکور افزایش یافتند.