سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه توکلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
منصوره معینی –
علی نقی فرح بخش –

چکیده:

شوری خاک و آب رشد و عملکرد محصولات کشاورزی را کاهش میدهد تاج خروس خودروی یکی ازعلفهای هرز مهم درمزارع آفتابگردان است برای بررسی اثرسطوح مختلف شوری برپارامترهای رشد و میزان کلروفیل برگ دو رقم آفتابگردان یوروفلور و رکورد و علف هرز تاج خروس خودروی آزمایشی درشرایط آبکشت انجام شد آمایش بصورت کرتهای خرد شده دراقلب طرح کاملا تصادفی با ۵تیمار و ۴تکرار درظرفهای حاوی محلول هوگلند تمام قدرت با سطوح شوری صفر و ۲۵و۵۰و۱۰۰ و ۱۵۰ میل یمولار از نمک کلرید سدیم انجام شد تیمارهای شوری سه رزو بعد از انتقال گیاه به محلول مورد نظر اضافه گردید گیاهان ۴ هفته پس از کاربرد تیمارشوری برداشت شدند و سپس طول ریشه طول ساقه وزن خشک گیاه سطح برگ مقدار کلروفیل a و کلروفیل b اندازه گیری شد داده ها با استفاده ازتسهیلات کامپیوتری و با کمک نرم افزار sas تجزهی و تحلیل آماری شد