سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیما گلچین فر – دانشجوی مکانیک خاک و پی
نادر عباسی – استادیار موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی
مهدی سیاوش نیا – استادیاردانشگاه آزاد تهران مرکزی

چکیده:

درمناطق سردسیر خاک ها همواره درمعرض تغییرات آب و هوایی نظیر انجمادو ذوب مکرر قراردارند بدین صورت که درطول یک سال ممکن است چندین بار تحت تاثیر تشکیل یخ بین ذرات خاک در طول انجمادو رطوبت اضافی درطول آب شدن قرار گیرد این اثرات ممکن است منجر به تغییرات قابل توجه در مشخصات مکانیکی خاک نظیر مقاوموت و خصوصیات الاستیک خاک شود لذا ضروری است تا در طراحی دراین مناطق اثر انجماد و ذوب بررفتار و مشخصات مکانیکی خاک از جمله مدول الاستیک و مقاوموت فشاری محصول نشده مدنظر قرار گیرد دراین پژوهش با تثبیت خاک رسد در درصدهای مختلف با آهک در ۰و۲و۴و۸ درصدوزن خاک رس و عمل آوری هر سری از آنها به مدت ۲۸ روز و پس از آن اعمال سیکلهای انجماد و ذوب در ۰و۱و۴و۷و۱۰ سیکل برروی هر سری با انجام آزمایش مقاومت فشار محصور نشده تغییرات مدول الاستیک هرسری از خاکهای تثبیت شده با آهک مورد بررسی قرارگرفته است