سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا امیرالسادات – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد محمدی قهساره – استادیار دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده:

افزایش محصولات گلخانه ای ازاهداف کشاورزی پایدار است سیلیسیم ازجمله بهبود دهنده هایی تغذیه ای است که باعث افزاشی مقاومت دربرابر بیماریها و استرس های محیط میگردد دراین تحقیق اثرسیلیسم بررشد گیاه خیار بررسی شد سیلیسیم درمقادیر ۷۵و۵۰و۰٫۲۵و۱۰۰ میلی گرم برلیتر مورد بررسی قرارگرفت تا این فرضیه ثابت شود و بهترین سطح سیلیسیم برعملکرد گیاه مشخص شود درشاخص برگ سیلیسیم باعث افزایش سطح برگ نسبت به تیمار شاهد شد وزن خشک گیاه را افزایش داد که میزان تیمار ۱۰۰ میلی گرم برلیتر بیشترمقادیر را نشان میداد اما درمقدار کلروفیل اختلاف معنی داری بین تیمارشاهد و مقادیربالای سیلیسیم مشاهده نشد.