سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحسین میرطالبی – کارشناس ارشد زراعت
محمدرضا خواجه پور – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سلیمانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان
سیدماشالله حسینی – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

کمبود روی درگیاهان ازطریق کاهش تولید مواد فتوسنتزی و اکسین موجب نقصان عملکرددانه گندم می گردد به منظور تعیین اثرسولفات روی برعملکرد و میزان روی و پروتئین دانه سه رقم گندم پاییزه آزمایشی درمزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان اقلید با آرایش کرت های خرده شده بصورت بلوکهای کامل تصادفی درسال زراعی ۸۷-۸۶ به اجرا درآمد فاکتوراصلی شامل سطوح صفر۳۰و۶۰کیلوگرم سولفات روی حاوی ۳۶درصد روی درهکتار و فاکتورفرعی ارقام زرین الوند و شهریار بود افزایش سطوح سولفات روی باعث افزایش معنی دارعملکرد غلظت روی و درصد پروتئین دانه گردید ارقام زرین و الوند بطور معنی داری عملکرد دانه غلظت روی و درصد پروتئین دانه بیشتری نسبت به رقم شهریار داشتند دراین مطالعه بیشترین عملکرد دانه با مصرف ۶۰کیلوگرم سولفات روی درهکتار و ارقام الوند و زرین به ترتیب ۱۰۰۴۰و۱۰۰۳۰ کیلوگرم درهکتار بدست آمد.