سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرمسعود رحیمی – دکتری مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجا
مجتبی کاظمی – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

علائم نصب شدهی ترافیکی عموماً جهت کنترل ترافیک مورد استفاده قرار می گیرند. تابلوهای راهنمایی و رانندگی حاوی پیام هایی به صورت کلمات اختصاری،نمادها، جهت کنترل مکانها یا راهنمایی برای رانندگان میباشند. در بیشتر مواقع علائم ترافیکی به صورت قائم نصب میگردند و به صورت گروههای مختلف شامل انتظامی، هشداری یا اخباری (راهنمایی) وجود دارند. رانندگان هنگام رؤیت تابلو های راهنمایی و رانندگی، برحسب شرایط و تجزیه و تحلیل درونی خود، حالتهای متفاوتی از رعایت و توجه نسبت به علائم ترافیکی از خود نشان میدهند. در صورت ناکافی بودن این توجه، وقایع و رخدادهای ناگوار ترافیکی حادث می گردد. در این مقاله جهت تحلیل و تفسیر پارامترهای تأثیرگذار در سنجش میزان توجه نسبت به علائم ترافیکی و الگوی رفتاری رانندگان از روشهای آماری استفاده شده است.مطالعه موردی این تحقیق، یک نمونه ۴۸۳ موردی از جامعه رانندگان (مبتنی بر متد پرسشگری) را شامل می شود. با انجام تجزیه و تحلیلهای آماری، نتایج مورد پذیرش و مناسب برای پارامترهای سن، جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیلات و میزان تجربه رانندگی بدست آمده است. طبق نتایج بدست آمده میتوان با توجه بیشتر نسبت به عاملهای مهم تر و بر اساس استفاده و بکار گماردن امکانات و قوانین موجود و همچنین راه حلهای کاربردی دیگر شاهد افزایش میزان توجه نسبت به علائم ترافیکی موجود در مسیر رانندگان و در پی آن کاهش تصادفات و حوادث رانندگی بود.