سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید ابراهیم عبدالمنافی – دانشجوی دکترای مهندسی برنامه ریزی حملونقل دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی عراقی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه بیرجند
امیرهوشنگ مراپور – کارشناسارشد مهندسی برنامه ریزی حملونقل

چکیده:

طرح تحول اقتصادی یکی از طرحهای بزرگ کشور در عرصه اقتصاد میباشد که دارای اثرات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است. یکی از بخشهایی که از این طرح متاثر خواهد شد، بخشحملونقل درونشهری میباشد. لذا در این مقاله به بررسی اثر طرح هدفمندسازی یارانهها بر بخشحملونقل پرداخته شده است. برای بررسی طرح و اثرات آن بر تغییرات سهم انواع وسایلنقلیه به تفکیکهدف سفر از زیر مدل تفکیکسفر مدل پیاده شده، استفاده گردیده است که در واقع ترجیحات EMME/ برنامهریزی حملونقل و ترافیکشهر تهران که در نرم افزار ۲ مشاهدهشده افراد برای انتخاب مد سفر میباشد. همچنین به منظور تعیین اثرات طرح بر شاخصهای عملکردی حملونقل و ترافیک، خروجی زیر مدل تخصیصترافیکمدنظر قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که در اثر حذف یارانهها و افزایشقیمت بنزین، سهم وسایلنقلیه کاهشیافته و به سهم سایر وسایلنقلیه یعنی تاکسی، اتوبوسو مترو افزوده خواهد شد. لذا به دلیل کاهشسهم سواریها، پارامترهای شبکه معابر بهبود یافته و زمان سفر، میزان تاخیرها در شبکه کاهشکاهشیافته و میزان مصرف بنزین و آلایندههای هوا بهبود مییابد. در عین حال به دلیل افزایشسهم حملونقل عمومی شبکه با کمبود ناوگان اتوبوسمواجه خواهد شد، که میبایست تدابیر لازم اندیشیده گردد