سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمید یزدان پناه – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ج
مهدی عابدینی – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
فاطمه براتیان قرقی – کارشناس ارشد معاونت مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک ت

چکیده:

در شرایط موجود بسیاری از متخصصان و برنامه ریزان در سرتاسر جهان دریافته اند که راه حل بهبود زندگی در شهرهای مختلف، توسعه شبکه های بزرگراهی و افزایشسرعت وسایل نقلیه نبوده، بلکه برایرسیدن به یکتوسعه پایدار باید به ابزارهای قدرتمند علمی مانند مدیریت تقاضای سفر تکیه نمود. یکی از روشهای مدیریت تقاضای حمل و نقل، مدیریت زمانی بر توزیع سفر است. طرحهای هفته کاری فشرده،ساعات کار انعطافپذیر، ساعات کار معین و… از جمله طرحهای مدیریت زمانی میباشند که در این مقاله اثرات اجرای این طرح ها در کاهشمیزان تقاضای سفر در ساعت اوج صبح شهر تهران با اعمال تغییراتلازم روی مدلهای تولید و جذب سفر مدل حمل و نقل و ترافیکشهر تهران در قالب سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از این است که اجرای هر یکاز طرح های مدیریتزمانی برنامه های کاری موجب بهبود شاخصهای عملکردی حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در ساعت اوج صبح نسبت به وضع موجود خواهد شد که در این میان اجرای گزینه ساعات کار انعطافپذیر نسبت به دوگزینه ساعات کار معین و هفته کاری فشرده، بهبود بیشتری را در عملکرد شاخصهای حمل و نقلی و زیستمحیطی خواهد داشت و بعد از آن گزینه ساعات کار معین در اولویت قرار دارد.