سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید غلامی – کارشناسی ارشد زراعت
نورعلی ساجدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مسعود گماریان –
محمدرضا سبحانی –

چکیده:

به منظوربررسی اثرسلنیوم و عناصرغذایی بروزن خشک مراحل مختلف کلزا رقم هایولا ۴۰۱ آزمایشی درسال زراعی ۹۰-۸۹ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک بصورت اسپلیت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار اجرا شد تیمارها شامل آبیاری درسه سطح آبیاری شاهد طبق عرف منطقه قطع آبیاری درمرحله خورجین دهی و قطع آبیاری درمرحله پرشدن دانه سلنیوم دردو سطح مصرف به میزان ۲۰ گرم درهکتارو بدون مصرف و کود کم مصرف دردو سطح مصرف به میزان یک لیتردرهکتار و بدون مصرف بودند نتایج نشان داد که اثرمتقابل سلنیوم و کود کم مصرف بروزن خشک مرحله رزت وزنخشک مرحله ساقه دهی شاخص سطح برگ وعملکرد دانه به استثنای وزن خشک مرحله گل دهی معنی دار نشد محلول پاشی سلنیوم وکود کم مصرف وزن خشک شاخص سطح برگ و عملکرددانه را افزایش داد.