سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهلول عباس زاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
ابراهیم شریفی عاشورآبادی –
محممدحسین لباسچی –
معصومه لایق حقیقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

چکیده:

دراین تحقیق اثرسطوح مختلف کودهای شیمیایی N.P.K برخصوصیات مورفولوژیک عملکرد سرشاخه گلدار درصد و عملکرد اسانس آویش باغی دردو سال ۸۸-۸۷ ودرچین های مختلف درموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشوربررسی گردید این تحقیق با استفاده از اسپلیت پلات درزمان و با طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد عامل اصلی ۵ سطح کود شیمیایی ) N0P0K0 ، N40P32K40 ، N80P64K80 ، N160P96K120 N160P128K160 کییلوگرم درهکتار و عامل فرعی چین های مختلف بودند نتایج نشان داد که اثرعامل اصلی مقادیر مختلف کود و فرعی چین برارتفاع گیاه عملکرد سرشاخه گلدار درصد اسانس و عملکرد اسانس اختلاف معنی دارداشت اثرمتقابل عامل اصلی درفرعی برارتفاع گیاه و عملکرد سرشاخه گلدار درسطح یک درصد معنی دار نشان بود مقایسه میانگین اثرعامل اصلی کود درسال اول نشان داد بیشترین عملکرد سرشاخه گلدار از تیمارN160P128K160 با ۱۸۶۸/۵کیلوگرم درهکتار بدست آمد بیشترین عملکرد اسانس از تیمار N120P96K120 با میانگین ۲۰/۷۸ کیلوگرم حاصل شد.