سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدهادی آقاجانی دلاور – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی
فاطمه حسنی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و ترویج کشاورزی
عباس احمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور برسی اثرسطوح مختلف ضایعات کنجد درجیره دوره رشد ۲۱-۴۲روزگی جوجه های گوشتی ازتعداد۲۸۴قطعه جوجه گوشتی راس ۳۰۸ استفاده گردید دردوره رشد ازچهارسطح جایگزینی ضایعات کنجد صفرو۱۵و۲۰و۲۵ استفاده شد مبنای این آزمایش فاکتوریل ۲×۴ و ۴تکرار درقالب طرح کاملا تصادفی بود نتایج نشان داد مصرف خوراک درتیمارهای دارای جیره حاوی ۱۵و۲۰درصد ضایعات کنجد موجب افزایش مصرف خوراک به طورمعنی دار گردید )P<0/05 افزایش وزن روزانه و پایانی بین تیمارهای مختلف معنی دار نبود )P<0/05 وزن لاشه به عنوان یک متغیر اندازه گیری شده تحت تاثیر مصرف کنجد قرار داشت و با مصرف سطوح بالاتر کنجد کاهش معنی داری یافت. درجمع بندی نهایی به نظر میرسد استفاده ازضایعات کنجد دردوره رشد جوجه های گوشتی تا سطح ۱۵درصد اثرات معنی داری برشد و افزایش وزن و کاهش ضریب تبدیل جوجه ها ندارد.