سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمد استاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس
محمد کاظم سوری – استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
اسحاق مقبلی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
کاظم برزگر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ماریتیغال با نام علمی Silybum marianum L. از خانواده کاسنی گیاهی علفی و یکساله است. جهت ارزیابی اثرات سطوح مختلف ازت بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد بذر، درصد روغن و میزان ماده مؤثره گیاه ماریتیغال آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در سه سطح بدون ازت (N0) و ۵۰ کیلوگرم ازت در هکتار (N50) و ۱۰۰ کیلو گرم ازت در هکتار (N100) با ۳ تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد افزایش سطح ازت به طور معنیداری ارتفاع گیاه، تعداد کاپیتول و عملکرد بذر را افزایش داد. ولی تاثیری روی تعداد شاخه جانبی، وزن هزار دانه و درصد روغن بذر نداشت. بالا رفتن سطح ازت میزان استئاریک اسید و اراشیدونیک اسید در سطح ۵ درصد معنی دار شد و نتایج بدین صورت بود که با افزایش ازت، استئاریک اسید نیز افزایش یافت ولی اراشیدونیک اسید در تیمار شاهد (N0) بیشترین و در تیمار (N50) کمترین مقدار را به خود اختصاص داد. ازت تاثیری روی سایر اسید های چرب موجود در بذر ماریتیغال نداشت. با توجه به نتایج بهدست آمده بهترین تیمار برای این گیاه تیمار N100 می باشد.