سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سلمان انجم شعاع – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید معین راد – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد
حسین ابراهیمی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرسطوح مختلف آبیاری براساس سندآب کشور برعملکرد و اجزای عملکرد چهاررقم نخود آزمایشی درفروردین ماه سال ۱۳۸۸ درمزرعه تحقیقاتی شخصی واقع در۲۵ کیلومتری شمال مشهددرقالب طرح کرتهای خرد شده با پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار اجرا شد سطوح آبیاری شامل چهارسطح ۱ آبیاری کامل براساس سند آب کشور ۲ – آبیاری با ضریب کم آبیاری ۳ – آبیاری با ضریب کم آبیاری ۲۰درصد و ۴- آبیاری با ضریب کم آبیاری ۵۰درصد ارقام شامل جم کرج ۳۱ ۶۰-۱۲ILC482 وکاکا می باشند دراین آزمایش برخی خصوصیات مرفولوژیکی ازقبیل ارتفاع بوته و تعدادگل عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی شاخص برداشت و اجزای عملکرد اندازه گیری شد نتایج آزمایش نشان داد که سطوح مختلف آبیاری اثرمعنی داری برصفات تعدادغلاف درواحد سطح تعداددانه درواحد سطح و وزن صددانه ارقام نخود داشت بطوریکه بیشترین عملکرد دانه درتیمار آبیاری کامل بدست آمد دربین ارقام رقمکاکا درتمامی سطوح آبیاری بیشترین و رقم کرج کمترین عملکرد را دارا بودند.