سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین تقویی زاده – دانشجویانکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
سعید جعفری –

چکیده:

این پژوهش به منظور ازمون و ارزیابی دستگاه پوست کن بادام سبز و تعیین بهترین ترکیب سرعت و فاصله بین غلتک ها جهت جدانمودن پوست سبز بادام ازغلاف بادام و بالا بردن سرعت و راندمان پوست گیری انجام شد دراین پژوهش تاثیر پارامترهای سرعت دورانی کوبنده درسه سطح ۱۵۰و۲۲۰و۳۰۰دور دردقیقه و فاصله بین کوبنده و ضدکوبنده دردو سطح ۸و۱۲ میلی متر درقالب طرح فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی برراندمان پوست گیری درصد بادام نیمه پوست گیری و درصد بادام دست نخورده با سه تکرار مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که سرعت دورانی کوبنده و فاصله بین کوبنده و ضدکوبنده درسطح احتمال ۱درصد برراندمان پوست گیری تاثیر معنیداری دارند درحالیکه درمورد درصد بادام نیمه پوست گیری شده و درصد بادام دست نخورده فقط عامل فاصله تاثیر معنی داری از خود نشان میدهد اثرمتقابل این دو عامل برهیچ یک از پارامترهای یاد شده معنی دار نبود.