سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس اکبرنیا – استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
فواد فرحانی – استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

به منظور بررسی ویژگیهای مکانیکی و حرارتی موثردرکیفیت و کمیت روغن کنجد و به دست آوردن روغن خالص سرعت دورانی شافت مارپیچ دردو سطح ۰/۴و۰/۸ هرتز دوردرثانیه و دمای محفظه پرس دردو سطح ۳۰و۶۰درجهسلسیوس درنظر گرفته شدند داده های آزمون به وسیله آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفتند مقایسه میانگین ها براساس آزمون چنددامنه دانکن نشان داد که با افزایش سرعت شافت مارپیچ و نیز افزایش دمای محفظه پرس اسیدیته و پراکسید روغن افزایش می یابد یعنی با افزایش سرعت و دمای کیفیت روغن کنجد کاهش می یابد همچنین با افزایش سرعت مارپیچ و دما میزان درصد وزنی چربی باقیمانده درکنجاله کاهش می یابد که موجب افزایش کمیت روغن استحصالی شود اثرمتقابل سرعت دورانی مارپیچ ودمای محفظه پرس برعدد اسیدیته روغن کنجددرسطح آماری یک درصد اختلاف معنی داری با یکدیگر نشان داد ولی اثرمتقابل سرعت دورانی مارپیچ ودمای محفظه پرس برعدد پراکسید اختلاف معنی داری نشان نداد