سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان محمدقیماسی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرایندهای جداسازی
امید بختیاری – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
تورج محمدی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

غشا دریک فرایند جداسازی غشایی قلب فرایند را تشکیل میدهد غشاهای ماتریس آمیخته نسل نوینی از غشاها هستندکه با نشاندن پرکن های گوناگون با کارکرد جداسازی بالا مانند نانوپرکن ها درماتریس پلیمری به امید به کارگیری ویژگیهای دلخواه هر دو دسته از غشاهای پلیمری و غربال گری مولکولی نانواندازه ساخته می شوند دردست داشتن ابزار کارآمدی برای پیش بینی کارکرد غشاهای ماتریس آمیخته افزون برامکان پیش بینی کارکرد آنها و صرفه جویی در زمان و هزینه انجام آزمایشها م یتواند در طراحی فرایند مناسب ساخت غشاها و پرهیز از پدیده آمدن حالتهای ناآرمانی نیز سودمند باشد پدیده ای مانند سخت شدن زنجیره ها از سری که به پرکن ها چسبیده اند می تواند خطای پیش بینی کارکرد غشاهای ماتریس آمیخته را با مدلهای ایده آل موجود مانند مدلبروگمن افزایش دهد درکارکنونی با معرفی پارامتر سخت شدن زنجیره (B به مدل ارمانی بروگمن خطای پیش بینی این مدل برای غشاهای ماتریس آمیخته ای که دچار سختی زنجیره در پیرامون پرکن ها شده اند از ۳۵% تا ۲۹ درصد کاهش یافت.