سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهاره حفیظی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
احمدرضا بلندی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علیرضا سوهانی دربان –
حسن حمیدی –

چکیده:

سیب زمینی Solanum tuberosum یکی ازمهمترین محصولات غذایی دردنیا بعد از گندم برنج وذرت است تکنیک کشت بافت جهت تولید انبوه گیاهان درزمان کوتاه با حفظ خصوصیات ژنیتیکی بکار می رود این آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با ۱۶تیمار مختلف و سه تکراردرهرتیمار اجرا گردید دراین طرح ازمحیط کشت پایه ms و روش کشت تک جوانه استفاده گردید فاکتورهایمورد مطالعه شامل هورمون دردو سطح شاهد بدون هورمون و ترکیبی از هورمونهای NAA,BAP به ترتیب با غلظت ۱۰و۰/۵ میلیگرم درلیتر و ساکارز درچهارسطح غلظت های ۴۰و۶۰و۸۰و۱۰۰ گرم درلیتر می باشد پس از کامل شدن رشدرویشی گیاهچه ها درتیمارهای مختلف صفاتی ازقبیل تعدادبرگ تعدادجوانه تعدادساقه و درصد میکروتیوبر اندازهگیری شد نتایج نشان داد که بین تیمارهای مختلف ازنظر کلیه صفات تفاوت معنی داری وجود دارد با افزایش غلظت ساکارز تعدادبرگ تعدادجوانه و تعدادساقه درارقاممورد مطالعه نیز به طور معنی داری کاهش یافت.