سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم ابراهیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
مسعود زاده باقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عبدالحسین ابوطالبی – دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

چکیده:

تراکمهای مختلف سالیسیلیک اسید و مدت زمان تاثیر گذاری آن واکنشهای متعددی رادرگیاه سبب می شود به منظور بررسی اثرسالیسیلیک اسید برافزایش عمرانباری و کاهش خسارت سرمازدگی نارنگی کینو آزمایشی بصورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با پنج تکرار و دو فاکتور شامل غلظت SA درسه سطح ۰و۴و۸ میل یمولار و مدت زمان انبارداری درپنج سطح زمان برداشت ۲و۴و۶و۸ هفته پس ازبرداشت انجام گرفت میوه ها درمحلولهای sA به مدت ۷دقیقه غوطه ورشدند و سپس به مدت ۲ماه درانبارسرد با دمای ۳/۵+ درجه سانتیگراد نگهداری شدند صفات کمی و کیفی شامل آسیب سرمازدگی درصد نشت یون اسیدیته قابل تیتراسیون TA و موادجامد محلول TSS مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفتند نتایج نشان داد که sA درهر دو غلظت بطور معنی داری موجب کاهش اسیب سرمازدگی درصد نشت یون و میزان TSS نسبت به شاهد م یشود.