سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معصومه تازیکه – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست گیاهی
مریم نیاکان – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد گرگان
مازیار احمدی گلسفیدی – دانشگاه آزاد گرگان

چکیده:

اسید سالیسیلیک و مشتقات آن میتوانند درسازش گیاهان درمقابل تنشهای محیطی شرکت کرده و باسایر متابولیت های سلولی و عوامل محیطی برای تنظیم پاسخ های گیاه به تنشها برهم کنش داشته باشند دراین تحقیق اثر دو غلظت مختلف سالیسیلات ۴- ۱۰و۷- ۱۰ مولار تحت دو تنش خشکی ملایم ۳۵درصد ظرفیت اشباع خاک و شدید ۱۵درصد ظرفیت اشباع خاک برمحتوای کلروفیل مورد ارزیابی قرارگرفت جهت نیل به این هدف ابتدا گیاه نعناع Menthapiperita L. تحت شرایط گلدانی کشت شد دراواسط رشد رویشی اندام هوایی گیاهان با دو غلظت از سالیسیلات ۴- ۱۰و۷- ۱۰ مولار به مدت ۱۷ روز محلول پاشی و پیش تیمار شدند سپس دو سطح از خشکی شامل خشکی ملایم ۳۵ درصد ظرفیت اشباع خاک و شدید ۱۵ درصد ظرفیت اشباع خاک و آبیاری معمولی ۵۰ درصد ظرفیت اشباع خاک به مدت ۱۷ روز درغالب ۹ تیمار همراه با دو غلظت سالیسیلات برآنها اعمال گشت بطور کلی نتایج ما نشان داد که درخشکی شدید و خشکی ملایم محتوای کلروفیل a,کلروفیل b, همچنین نسبت کلروفیل a به کلروفیل b نسبت به شاهد تغییر معنی داری نداشتند