سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهریار طاووسی تفرشی – دکتری سازه
سروش مقدم – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

سیستم های سازه ای گنبدمعلق شکل جدیدی ازسازههای فضاکار است کهب رای پوشش دهانههای بزرگ بدون نیاز به ستون بکارمیرود این سیستم سازه ای ترکیب یازگنبدهای تک لایه و سیستم کش بستی می باشند که درآن پایه ها به عنوان رابطی بین گنبد و کابلها هستند با اعمال نیروی پیش تنیدگی گنبد به سمت بالا حرکت خواهدنمودو از شدت بارهای وارده کاسته میشود دراین تحقیق انالیزهای دینامیکی خطی و غیرخطی مواد هندسی برروی مدل های گنبد تک لایه و معلق انجام شده است و تغییر مکانهای گرهی و برش پایه افقی بدست آمده است همچنین آنالیز مودال و مودهای حاکم ارتعاشی بررسی شده است برای انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی از رکوردهای مصنوعی تولید شده که طیف پاسخ آن منطبق برطیف طرح آیین نامه ۲۸۰۰ ایران می باشد استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که تغییر مکانهای عمودی با افزایش خیز کاهش یافته و با افزایش شدت زلزله افزایش می یابد مودهای قائم نیز درپاسخ دینامیکی مشارکت موثر دارند.