سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی پروان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه
محمود شفاعی بجستان – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

کنترل آبشستگی پایه پل با استفاده از سنگچین ریپ رپ ازدیرباز مورداستفاده قرارگرفته است به منظور کاهش اندازه سنگها و یا محدوده لازم برای سنگ چین دراین مطالعه اززبری نصب شده برروی پایه پل استفاده شدها ست ازمایشهای لازم برروی پایه مستطیلی پوشیده از زبری و پنج اندازه مختلف سنگ انجام شد و عمق آب درحالت گسیختگی اندازه گیری شد نتایج نشان میدهد که وجود زبری باعث مقاوم تر شدن و افزایش پایداری سنگ چین میگرددنتایج موید این است که درشرایط ترکیب دوروش زبری و سنگ چین اندازه سنگهای مورد نیاز حدود ۲۰ درصد کاهش می یابد.