سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد حسن زاده خانکهدانی – کارشناس ارشد باغبانی
سیدعبدالحسین محمدی جهرمی – کارشناس ارشد باغبانی
ابراهیم ذاکری فردملاحسنی – کارشناس باغبانی
فریبا نجاتی – کارشناس آزمایشگاه نهال و بذر

چکیده:

به منظور بررسی اثررژیم های مختلف آبیاری برعملکرد و اجزای عملکرد ۴ رقم پیازدرشرایط آب و هوایی گرم و مرطوب آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴تکرار اجرا شد کرتهای اصلی به چهاررژیم ابیاری شامل ابیاری پس از I4= ± I3= ± I2= ± I1= ±۳ میلی لیتر تبخیر از تشتک کلاس A وکرتهای فرعی به چهاررقم پیاز شامل آفریقایی امرالد پریماورا و مینه روا اختصاص یافت کشت بذردرخزانه انجام و نشاها پس از۲ ماه درزمین اصلی به فاصله ۳۰×۱۰ سانتیمتر کشت شدند پس ازپوک شدن گردن سوخ ها صفات تعدادبرگ ارتفاع بوته قطرطوقه طول سوخ تعدادلایه درهرسوخ درصد ماده خشک و عملکرد مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج نشان داد که تیمارهای آبیاری ازنظر طول سوخ تعداد لایه و درصد ماده خشک تفاوت معنی داری با هم نداشتند با کاهش آبیاری تا تیمار ۶۵ میلی متر تبخیر از تشت کلاس A میزان عملکرد کاهش یافت ولی درتیمار ابیاری پس از۸۰ میلی متر تبخیر عملکرد افزایش معنی داری نشان داد با افزایش آبیاری رشد رویشی افزایش نشان داد