سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا دنیویان – موسسه تحقیقات پنبه کشور

چکیده:

روش کاشت فاصله ردیف بسیاربارک درپنبه Gossypium hirsutum ( باعث کاسته شدن از هزینه های تولید افزایش زودرسی و کاهش مصرف سموم آفت کش می گردد دراستان گلستان به دلایل اقتصادی قسمت اعظم زراعت پنبه به کاشت پس از گندم اختصاص پیدا نموده است که ازاین نظر مطالعه درمورد اثرات کاشت فاصله ردیف بسیارباریک دراین نوع اززراع ضروری است بدین لحاظ این بررسی بوسیله یک آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی که فاکتورها شامل ارقام ساحل ب-۵۵۷ و فواصل ردیف کاشت شامل ۲۰و۳۰و۴۰و۵۰و۶۰و۷۰و۸۰و۹۰و۱۰۰سانتیمتر بود درایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان پس از برداشت گندم طی دوسال ۱۳۸۹-۸۸ انجام گرفت فواصل بین بوته ها ثابت و ۲۰سانتیمتردرنظر گرفته شد تجزیه مرکب داده ها نشان داد که بهترین عملکرد وش برای رقم ساحل ازفاصله ردیفهای ۲۰و۳۰و۴۰سانتیمتری ولی برای رقم ب۵۵۷ازفاصله ردیف ۲۰سانتیمتری حاصل گردید.