سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آسیه مجلسی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی زراعت
ابراهیم ولیزادگان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
اسماعیل قلی نژاد – مربی دانشگاه پیام نور ارومیه

چکیده:

جهت بررسی اثر قطع آبیاری پتاسیم و عناصر کم مصرف برشاخصهای رشد ذرت علوفه ای ۷۰۴ مطالعه در سال ۸۹ بصورت کرت هایدوبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درارومیه اجرا شد تیمار آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در دو سطح مصرف پتاسیم به عنوان فاکتور فرعی در دو سطح و عناصر کم مصرف به عنوان فاکتور فرعی – فرعی در سه سطح درنظر گرفته شدند صفات قطر ساقه تعداد برگ دربوته عملکرد علوفه تازه خاکستر بلال برگ و ساقه اندازه گیری شد نتایج نشان داد که مصرف پتاسیم تاثیر معنی داری در افزایش قطر ساقه خاکستر بلال و برگ داشت محلول پاشی عناصر کم مصرف به همراه قطع آبیاری افزایش معنی دار قطر ساقه خاکستر بلال و برگ را باعث شد ولی جهت افزایش خاکستر ساقه درشرایط قطع آبیاری عناصر کم مصرف بایستی بصورت خاکی مصرف شوند در بررسی تاثیر متاقبل هر سه فاکتور آزمایشی در حالت قطع ابیاری و مصرف پتاسیم جهت افزایش قطر ساقه مصرف خاکی عناصر کم مصرف جهت افزایش خاکستر بلال محلول پاشی عناصر کم مصرف و جهت افزایش خاکستر ساقه عدم مصرف عناصر کم مصرف توصیه می شود