سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا نصیری ششده – کارشناس ارشد زراعت
سیدعلی طباطبایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات شوری یزد
عبدالحسین عسکری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حاجی آباد

چکیده:

این تحقیق درسال ۸۶ درمزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان درشهرستان حاجی آباد با هدف بررسی اثرات کم آبیاری و مقادیرکود دامی برعملکرد و اجزای آن درذرت دانه ای رقم ۷۰۴انجام شد این آزمایش بهصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوک کامل تصادفی درچهارتکرار به اجرا درآمد روش آبیاری به عنوان فاکتوراصلی و سطوح کود دامی به عنوان فاکتورفرعی درنظر گرفته شد. عمل اول یعنی کم آبیاری درچهارسطح شامل آبیاری از یک طرف پشته تا انتها آبیاری از یک طرف تا مرحله ۱۲برگی بعد از آن از دو طرف پشته تااخرفصل آبیاری ازیک آبیاری تامرحله ظهور گل آذین و بعد از آن از دو طرف پشته تاآخرفصل آبیاری از ابتدا تا آخرفصل رشد ازدوطرف پشته و کود دامی به عنوان عامل دوم درچهارسطح شامل صفر ۲۰و۴۰و۶۰ تن درهکتار جمعا شامل ۱۶ تیمار در۴ تکرار بکاربرده شدند بررسی کم آبیاری و کود دامی برروی افزایش راندمان آبیاری به منظور تولید عملکرددانه نشان داد که تیمار آبیاری از یک طرف پشته ها تامرحله گلدهی و از این مرحله به بعد آبیاری از دو طرف و مصرف ۶۰ تن کود دامی درهکتار نسبت به بقیه تیمارها بیشتر است