سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا علیرضازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مهدی مدندوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدفسا
محمود دژم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
ابراهیم علیزاده – کارشناسی ارشد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی فسا

چکیده:

این تحقیق در سال ۱۳۸۶ در شهرستان استهبان استان فارس با هدف بررسی اثرات کم آبیاری و مقادیر کود دامی برعملکرد و اجزای آن در آفتابگردانانجام شد این آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد روش آبیاری به عنوان فاکتور اصلی و سطوح کود دامی به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد عامل اول یعنی کم ابیاری در چهار سطح شامل: آبیاری از یک طرف پشته تا انتها، آبیاری از یک طرف تا مرحله ۱۲ برگی بعد از آن از دو طرف پشته تا آ[ر فصل آبیاری از یک طرف تا مرحله ظهور گل آذین و بعد از آن ا زدو طرف پشته تا آ[ر فصل آبیاری از ابتدا تا [ر فصل رشد از دو طرف پشته و کود دامی به عنوان عامل دوم درچهار سطح شامل صفر، ۲۰ ، ۴۰ ، ۶۰ تن درهکتار جمعا شامل ۱۶ تیمار در ۴ تکرار بکاربرده شدند. نتایج ح اصل از این تحقیق نشان داد که کم آبیاری برروی عملکرد دانه تاثیر معنی داری داشته است.