سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سمانه مقدس فر – دانشجوی دکتری اقتصاد
عبدالله ذبیح زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه شمال

چکیده:

هدف ازاین مقاله بررسی اثررشدحجم نقدینگی برنرخ تورم دراقتصاد ایران درقالب یک مدل غیرخطی دردوره ۸۷-۱۳۵۲ می باشد بدین منظور ابتدا با توجه به تئوری های مطرح شده متغیرهای رشد حجم پول نرخ ارزوصادرات را استخراج کرده و با استفاده از مدل غیرخطی تبدیلی مارکوف و نرم افزار MATLAB مدل موردنظر تخمین زده شده است همچنین باتوجه به هدف تحقیق که بررسی اثرغیرخطی حجم نقدینگی برتورم می باشد تنها متغیر حجم نقدینگی وابسته به متغیر وضعیت قرارگرفته و تعدادرژیم درمدل باتوجه به داده های حجم پول دو تعریف شده است نتایج بدست آمده حاکی ازمعنی دار بودن ضریب رشد حجم پول برنرخ تورم دردوره هایی با رشد بالا و بی معنا بودن ضریب همین متغیر دررشد پایین آن است متغیرهای توضیحی دیگر درمدل نیز اثرات معناداری برنرخ تورم درکشوردارند.