سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد داریو – کارشناس
علی حبیب زاده – استادیار گروه مهندسی مواد دانشگاه سمنان
بهزاد هاشمی قوچانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

اثر تکرار ذوب مجدد و ریخته گری ون یز اثر فیلترگذاری برمقاومت به خستگی و میزان تخلخل درآلیاژ آلومینیم A356 مورد مطالعه قرارگرفت دراین خصوص شمش اولیه از این آلیاژ چهاربار ذوب شد و درهر بار ذوب مجدد ۶۰% از مواد مربوط به ذوب قبلی برای شارژ درکوره مورد استفاده قرارگرفت از ذوبهای دفعه اول و دوم و چهارم نمونه های خستگی و نمونه هایی برای چگالی سنجی تهیه شدند. نتایج آزمون ها حاکی از این است که تکرار ذوب آلیاژ موجب افت مقاومت به خستگی و افزایش تخلخل درآلیاژ می شود ولی میزان افت درمقاومت به خستگی و میزان افزایش تخلخل را می توان با استفاده از فیلتر گذاری تاحد قابل ملاحظه ای کاهش داد به نحوی که میزان بهبود مقاومت خستگی در نمونه های فیلتر شده مابین ۲/۸ تا ۶/۳ برابر نمونه های فیلتر نشده می باشد و میزان تخلخل درنمونه های فیلتر شده در حد ۳۳ تا ۵۰ درصد نسبت به نمونه های فیلتر نشده کاهش می یابد.