سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحسین میرطالبی – کارشناسی ارشد زراعت
سیدماشالله حسینی – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
حسین روشن ضمیر – کارشناس ارشد زراعت
زهره امینی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات دورآبیاری و سولفات پتاسیم بررویعملکرد و خصوصیات رویشی و زایشی گندم رقم شیراز درمنطقه سردسیرشمالفارس ازمایشی بصورت کرتهای یکبارخرده شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درسال ۸۸-۸۷ صورتگرفت آبیاری به عنوان فاکتوراصلی درسه دور۸و۱۰و۱۲روز و سطوح مختلف سولفات پتاسیم به عنوان فاکتورفرعی درچهارسطح ۵۰و۱۰۰و۱۵۰و۲۰۰کیلوگرم درهکتاردرنظرگرفته شدند میزان پتاسیم خاک ۱۴۰میلی گرم درکیلوگرم خاک بود سپس صفات تعدادسنبله بارور تعدادپنجه غیربارور و عملکرد دانه درهکتاراندازه گیری گردید دراین بررسی اثرات دورآبیاری و سطوح مختلف سولفات پتاسیم برصفات موردبررسی معنی دار بود بالاترین عملکرددانه ازاثرمتقابل تیمارها ازدورآبایری ۸روز و سطح ۲۰۰ کیلوگرم درهکتارسولفات پتاسیم حاصل شد لذا همکنش این دو تیمار می تواند برای تولید گندم رقم شیراز درشرایطی مشابه با مطالعه حاضر مناسب باشد.