سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صاحبعلی منافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
زینب کمالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
سیدحسین بدیعی –

چکیده:

درعلم مواد برای عامل دار کردن شیمیایی روش اکسید کردن سطح موادمورد استفاده قرارمیگیرد تعدادی از محققان از این تکنیک برای بهبود تعامل و پراکندگی نانولوله های کربنی استفاده کردها ند درکار حاضر به ارزیابی اثر دمای واکنش اسیدهای موردنظر درعامل دار کردن و پراکندگی نانولوله های کربنی درمحیط های ابی پرداخته شده است از این رو ابتدا نانولوله های کربنی درمحیط اسیدی اسید نیتریک / اسید سولفوریک با دماهای متفاوت دیسپرس شدندسپس جهت بررسی ایجادگروه های عاملی روی سطح نانولوله ها از تکنیکهای طیف سنجی رامان طیف سنجی مادون قرمز استفاده گردید. با استفاده از این تکنیک ها حضور گروه های عاملی کربوکسیلیک -COOH و هیدروکسیل OH- برروی سطح نانولوله های کربنی اثبات شد با این حال براساس تجزیه و تحلیل پراکندگی در محیطهای آبی مشاهده شده است که استفاده از محیط اسیدی با دمای بالا می تواندمنجر به جذب مقدار مناسبی گروه های عاملی روی سطح نانولوله های کربنی شود.