سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید نوجوان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نفیسه غفاری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

دراین مقاله اثرخطای تخمین پارامتر مرکزیت برعملکرد نمودار ناپارامتری رتبه علامت دار مورد بررسی قرارگرفته است برای این کاریک برنامه شبیه سازی تهیه شده و با استفاده ازآن تابع توزیع تجمعی و میانگین طول دنباله نمودار رتبه علامت دار درچهارتوزیع مختلف نرمال یکنواخت لاپلاس و کوشی محاسبه شدها ست نتایج حاصله ازشبیه سازی نشان میدهد که درحالت تحت کنترل تخمین کمتر یا بیشتر ازمقدار واقعی پارامتر برروی عملکرد نمودار رتبه علامت دار اثرمنفی داشته ودرحالت خارج از کنترل نیز با توجه به کمتر یا بیشتر بودن خطای تخمین این اثر میتواند مثبت یا منفی باشد همچنین مشخص شده است که اثرخطای تخمین برعملکرد نمودار رتبه علامت دار درتوزیع های دنباله پهن شدیدترازسایر توزیع ها می باشد علاوه براین دراین مقاله تاثیر تعداد نمونه برروی خطای تخمین و عملکرد نمودار رتبه علامت دار نیز بررسی و بهترین تعداد نمونه موردن یاز برای رسیدن به سطح مشخصی از احتمال هشدار اشتباه درهرتوزیع محاسبه شده است.