سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
ایرج رنجبر – دانشیار
مجید رشیدی – استادیار دانشگاه آزادتاکستان

چکیده:

خاک ورزی انجام عملیات مکانیکی برروی خاک جهت آماده سازی آن می باشد عملیات خاک ورزی موجب سست شدن و مخلوط گردیدن خاک می شود درجه سست شدن و مخلوط گردیدن خاک به نوع خاک رطوبت خاک و نوع عملیات خاک ورزی بستگی دارد برخی از خصوصیات خاک که ممکن است تحت تاثیر عملیات خاک ورزی قرارگیرند عبارتندا ز جرم مخصوص ظاهری استحکام خاک شاخص مخروط خاک یکنواختی توزیع آب درداخل خاک و درصد رطوبت خاک لذا یک ازمایش مزرعه ای درشهرستان کنگاور روی یک خاک رسی لومی جهت اندازه گیری و بررسی اثرات خاک ورزی برشاخص مخروط و تخلخل خاک درسه عمق ۵-۰و۱۰-۵و۱۵-۱۰ سانتی متر انجام شد تیمارها شامل چهارروش خاک ورزی خاک روزی مرسوم MD کم خاک ورزی MT خاک ورزی حفاظتی CT و بی خاک ورزیNT که درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد برای اندازهگیری شاخص مخروط خاک از دستگاه دیتالاگر دیجیتالی و به منظور تعیین میازن تخلخل خاک از استوانه هایی به قطر ۷سانتیمتر و ارتفاع ۵ سانتیمتر استفاده شد.