سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحیم سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا حسندخت – دانشیار دانشگاه تهران
وحید عبدوسی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

استفاده ازخاکپوش باعث زودرسی کاهش مصرف آب کنترل علفهای هرزو…می شود روش نشاکاری یک شیوه مرسوم برای تولید محصول زودرس می باشد به منظور تعیین اثرانواع خاکپوش ها و روش کاشت برعملکرد زودرسی عملکرد کل و اجزای عملکرد خیاررقم سوپردامینوس آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار انجام شد خاکپوش دارای چهارسطح خاکپوش پلی اتیلن شفاف خاکپوش پلی اتیلن تیره خاکپوش هیدروفلومی و بدون خاکپوش وروشکاشت دارای دو سطح کشت مستقیم بذروکشت نشا بود نتایج نشان داد کاربردخاکپوشها شفاف تیره و هیدروفلومی اثرمعنی داری برتعدادمیوه دربوته متوسط وزن میوه عملکرد زودرسی و عملکرد کل داشت اثرروش کاشت و اثرمتقابل خاکپوش و روش کاشت برعملکرد زودرسی معنی دار شد.