سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طاهره السادات عسگریان – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالحسین جمالی زواره – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

عصاره های برخی از گیاهان منبع غنی از ترکیبات شیمیایی فعال و دارای اثرات ضدقارچی می باشند و می توانندبه عنوان جایگزینی برای قارچ کش ها به شمار روند دراین پژوهش کارایی عصاره هیا گیاه زیتون برای کنترل ۷گونه قارچ بیماریزای پس از برداشت شامل Alternaria alternata ، Aspergillus niger ، Fusarium solani ، Rhizopus stolonifer ، Penicillium expansumBotrytis cinerea ی Monilinia sp بررسی شد اثربازدارندگی ازرشد عصاره های متانولی استونی و آبی درغلظت های صفرو۱درصد و۱۰ درصد روی رشد رویشی قارچ ها درشرایط آزمایشگاه به روش دیسک کاغذی روی محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که عصاره استونی بازدارندگی بیشتری ازرشد قارچها داشت دربین قارچهای مورد مطالعه F. solani وA.alternata بیشترین حساسیت را درمقابل عصاره داشتند