سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی کبیری رئیس آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی
بهنام امیری بشلی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهدی بصیرت – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

پسیل معمولی پسته Agonoscena pistacia یکی از آفات کلیدی پسته است این افت دارای دشمنان طبیعی متعددی است یکی از مهمترین شکارگرهای پسیل پسته کفشدوزک شکارگرOenopia congelobata است دراین تحقیق اثرسه غلظت ازسم گیاهی پالیزین برروی لاروهای سن I,IV وحشرات کامل کفشدوزک Oenopia congelobata درمقایسه با دو سم شیمیایی رایج درباغات پسته موسپیلان و کنسالت بررسی شد ازروش TOPICAL جهت انجام آزمایشات زیست سنجی استفاده شد نتایج نشان داد سم شیمیایی موسپیلان تلفات بالاتری را درلارو ها و حشرات کامل کفشدوزک نسبت به سم گیاهی پالیزین ایجاد می کند براساس معیارهای IOBC درتقسیم بندی اثرسموم برروی دشمنان طبیعی سم شیمیایی موسپیلان برروی لارو سن I لارو سن IV و حشرات کامل به ترتیب درگروه سموم با خطر متوسط با خطرجزئی با خطرجزئی سم شیمیایی کنسالت برروی لارو سن I درگروه سموم با خطرجزئی و برروی حشرات کامل و لارو سن IV درگروه سموم بی خطر و سم گیاهی پالیزین درتمامی غلظت های مورد استفاده و برروی تمامی مراحل ذکر شده درگروه سموم بی خطر دسته بندی شد.