سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم توحید پور –
صدیقه مهرابیان –
مژگان امتیازجو –
رباب رفیعی طباطبائی –

چکیده:

در ۱۰۰ سال اخیر مواد پلی اتیلن جایگزین مواد سلولزی شده است. در این بررسی اثر جهش زایی پلی اتیلن سنگین و سبک و ظروف نگهداری مواد غذایی شامل لیوان یکبار مصرف، ظرف یکبار مصرف، بطری حمل مایعات، کیسه های نایلونی داخلی و خارجی جهت نگهداری مواد غذایی در سردخانه و همچنین پخت مواد غذایی در فر و مایکروویو و کیسه حمل شیر مورد مطالعه قرار گرفت. سنجش جهش زایی با روش ایمز (Ames) و با استفاده از سالمونلاتیفی موریوم TA104 انجام شد. این سوش بر اثر موتاسیون توان سنتزهیستیدین را از دست داده است اگر این باکتری در محیط آگار حداقل فاقد هیستیدین کشت داده شود چون هیستیدین ساخته نمی شود رشد انجام نخواهد گرفت. در این پژوهش انواع ترکیبات پلی اتیلن بطور جداگانه به محیط آگار حداقل حاوی سالمونلاتیفی موریوم TA104 اضافه گردیده و با نمونه شاهد مثبت حاوی ماده جهش زا از یدسدیم و شاهد منفی (آب مقطر) سنجیده شد. ماده سرطان زا باعث موتاسیون برگشتی در جهت سنتز هیستیدین شده و تعدادی از باکتریها سازنده این ماده خواهند شد. وجود آنها با شمارش کلنی ه ا و مقایسه با شاهد منفی که حاوی تعدادی کلنی که در اثر موتاسیون خودبخود حاصل می شود. جهش زائی ماد را به اثبات رسانیده و سنجیده شد. نتایج حاصل نشان داد، ماده پلی اتیلن سنگین، لیوان یکبار مصرف، ضرف یکبار مصرف، بطری حمل نوشابه، کیسه حمل شیر دارای خاصیت جهش زایی نمی باشند. پلی اتیلن سبک که معمولاً از مونومرها و رادیکالهای آزاد تشکیل شده و شفاف می باشند. در کیسه های نایلونی نازک باعث موتاسیون برگشتی در جهت سنتز هیستیدین می شود. کیسه های نایلونی که به روغن جامد و یا مایع آغشه شده اند اثر جهش زایی آنها افزایش می یابد. به محیط آگار حداقل همراه با مواد مشکوک به سرطان زایی بطور جداگانه میکروزوم های نسوج کبد موش که در شرایط سترون تهیه گردیده، افزوده شد و بخوبی اثر ماده سرطان زا با تعیین باکتریهایی که موتاسیون برگشتی یافته و هیستیدین تولید می کنند اندازه گیری شد.