سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هاشم شریعتمدار – دکترای سازه -زلزله و استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمود میری – دکترای سازه و استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
وحید صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این مقاله با توجه به شتاب های مجاز برای زلزله های سطوح عملکرد و توقف چرخه واکنش های هسته ای برای تجهیزات و سازه درنیروگاههای اتمی ، اثر استفاده از جداسازهای لرزه ای لاستیکی سربیLRB) در کاهش شتاب زلزله مورد بررسی قرار گرفت. جهت تحلیل، بخش اصلی نیروگاههایPWRو تجهیزات درونی آن در نرم افزارANSYSبصورت کامل و سه بعدی مدلسازی شد. جداسازها بر مبنایآئین نامهIBC2000 طرا حی و با لحاظ نمودن رفتار غیر خطی آنها در سازه مدل گردید. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که افزایش سختی جداسازها منجر به میانگین کاهش % ۹۰ برای شتاب سازه و تجهیزات می شود. همچنین تحلیل مدال سیستم ترکیبی ساز ه – جداساز نشان می دهدکه لحاظ نمودن سیستم به صورت یک سازه یک درجه آزادی جهت محاسبه پرید طراحی طبق آئین نامهIBC2000توصیه شده برای سازه های معمولی قابل استفاده برای نیروگاه ها نیز می باشد.