سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام علی آبادی – کارشناسان ارشد بخش تحقیقات ثبت و گواهی بذرونهال استان اصفهان
محمد رجائیان –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات محلولهای اسموتیک و پتانسیلهای اسمزی مختلف برسرعت درصد و یکنواختی جوانه زنی بذورفلفل وبادنجان تیمار پرایمینگ درقالب طرح کاملا تصادفی با ۴تکرار و با ساختارفاکتوریل انجام گرفت دراین آزمایش بذورفلفل و بادنجان به مدت ۱۴روز درپنج محلولMgSo4 ، NaCl ، KNO3 ، KH2PO4 KNO3 + KH2PO با چهارپتانسیل اسمزی ۱-و۱/۳-و۱/۵-و۱/۷-مگاپاسکال بطور جداگانه همراه با هوادهی قرارگرفتند دراین آزمایش درفلفل بهترین نتایج مربوط به تیمار نیترات پتاسیم بود بطوریکه جوانه زنی بذورفلفل را دردمای ۲۵درجه سانتی گراد بهطور متوسط ۶روز جلوانداخت ولی دربرخی تیمارها درصد جوانه زنی را اندکی کاهش داد درآزمایش بادنجان درصد جوانه زنی درکلیه تیمارها تفاوت معنی داری نداشت جوانه زنی بذور ۶الی۷ روز جلوافتاد وتیمار فسفاتدی هیدروژن پتاسیم زودترین جوانه زنی را داشت یکنواخت ترین جوانه زنی هم مربوط به نیترات پتاسیم بود.