سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم ابراهیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
مسعود زاده باقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عبدالحسین ابوطالبی – دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

چکیده:

هدف ازگرمادرمانی کاهش حساسیت میوه ها به سرمازدگی کنترل بعضی از بیماریهای انباری و حفظ کیفیت میوه است به منظور بررسی اثرآب گرم و هوای گرم برافزایش عمرانباری نارنگی کینو آزمایشی بصورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصافدی با پنج تکرا رو دو فاکتور که فاکتورA شامل شاهد و سطوح مختلف اب گرم و هوای گرم و فاکتورB شامل مدت زمان انبارداری با پنج سطح زمان برداشت ۲و۴و۶و۸ هفته پس ازبرداشت بود انجام شد تیمارآب گرم دردوحالت ۴۸و۵۳ درجه سانتی گراد به ترتیب بمدت دوازده و چهاردقیقه و تیمار هوای گرم دردو حالت ۴۸و۵۳ درجه سانتی گراد به ترتیب بمدت دوازده و چهارساعت استفاده گردید و سپس میوه ها به مدت ۲ ماه درانبار سرد با دمای ۳/۵+ درجه سانتی گراد نگهداری شدند صفات کمی و کیفی شامل اسیب سرمازدگی موادجامد محلول TSS و ویتامین ث مورد ارزیابی قرارگرفتند نتایج نشان داد تیمارهای گرمایی سبب کاهش خسارت سرمازدگی مواد جامد محلول و ویتامین ث می شود