سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

چکیده:

میوه های توت فرنگی رقم Fragaria ananassa دردرجه حرارت ۲درجه سلسیوس و درغلظت ۰/۳۵ppm انبار شدند بعداز ۳ روز نگه داری درشرایط ذکر شده به محیط با دمای ۲۰درجه سلسیوس منتقل گردیدند تغییراتی درکیفیت میوه ها از قبیل پوسیدگی قارچی درطول دوره تیمارازنه مورد ارزیابی قرارگرفت نتیجه بررسی ها حاکی از عدم کارایی تیمار ازن بعداز۴روزدردمای ۲۰درجه سلسیوس درجلوگیری از پوسیدگی توت فرنگی بود.