سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هاله ابریشمی – کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
شراره کاظمی – کارشناس ارشد خاکشناسی

چکیده:

به منظور بررسی اثرهای تنش کم آبی کود شیمیایی کود زیستی میکروبی فسفاته گرانوله و تلفیقی ازکودهای شیمیایی و زیستی فسفاته برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس ۷۰۴ آزمایشی دسال ۱۳۸۹ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز اجرا شد آزمایش بصورت اسپلیت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد عوامل مورد مطالعه شامل زمان های آبایری درسه سطح عرف منطقه ۳ روز دیرتر از عرف منطقه ۶ روزدیرتر از عرف منطقه و کود زیستی فسفره در ۲ سطح عدم استفاده از کود زیستی فسفره استفاده از کود زیستی فسفره و کود شیمیای درسه سطح عدم استفاده از کود شیمیایی فسفره ۴۵ کیلوگرم درهکتار P2O5 و ۹۰ کیلوگرم درهکتار P2O5 درنظر گرفته شد بیشترین عملکرد دانه ذرت درتیمار ۴۵ کیلوگرم کود شیمیایی فسفات +استفاده ازکود زیستی به میزان ۸۵۰۷ کیلوگرم درهکتار بدست آمد. تنش کم آبی درآبیاری ۶روز تاخیر و آبیاری ۳روز تاخیر عملکرددانه را بترتیب ۲۰و۱۰ درصد کاهش داد بیشترین عملکرد درتیمار برهمکنش آبیاری عرف منطقه و استفاده ازکود زیستی و مصرف ۴۵ کیلوگرم درهکتار کود شیمیایی به دست آمد.