سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه قهرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
علی عبادی – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
سدابه جهان بخش گده کهریز – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش کمآبی بر روی شاخصهای فیزیولوژیک در سه ژنوتیپ سورگوم علوفهای آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۹۱-۹۰ اجرا شد. تیمارها شامل تنش کمآبی در چهار سطح ۰۱ (شاهد)، ۶۵و۴۵و۲۵درصد ظرفیت مزرعهای و ژنوتیپهای سورگوم علوفهای KFS2 ، KFS6 و KFS17 در گلدان اعمال گردید. تنش کمآبی میزان کارتنوئیدها، کلروفیل a و b ، نسبت a/b ، میزان کلکلرفیلها، محتوی نسبی آب و پرولین مورد ارزیابی را تحت تاثیر قرار داد. نتایج نشان داد که در طی تنش کمآبی میزان کارتنوئید،کلروفیل a ، میزان کل کلروفیلها، نسبت کلروفیل، محتوی نسبی آب کاهش ولی مقدار کلروفیل b با تشدید تنش کاهش پیدا کرد اما میزان آن در سطح ۲۴ % ظرفیت زراعی بیشتر از سطح ۹۴ % ظرفیت مزرعهای بود و میزان پرولین نیز با تشدید تنش بالا رفت،بهطوری که میزان کارتنوئیدها، کلروفیل a ، نسبت کلروفیل a/b و کلروفیل برگ در تنش ۲۴ % ظرفیت زراعی در مقایسه با دیگرسطوح تنش کمآبی کمترین مقدار را داشت. بیشترین میزان کلروفیل a و محتوی نسبی آب در آبیاری ۰۴ % ظرفیت مزرعهای و ژنوتیپ KFS2 مشاهده شد. محتوی نسبی آب با افزایش شدت تنش کاهش پیدا کرد و کمترین RWC در ژنوتیپ KFS17 مشاهده شد. ژنوتیپ KFS6 بیشترین مقدار کارتنوئید را به خود اختصاص داد و بیشترین مقدار پرولین در تنش ۲۴ % ظرفیت مزرعهای و در ژنوتیپ KFS2 مشاهده شد