سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا مقدم خمسه – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
مجید امینی دهقی – استادیار دانشگاه شاهد
جهانفر دانشیان – استادیار موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج
حمید جباری – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی روند تغییرات تلاش بازآوری و پژمردگی برگ هیبریدهای آفتابگردان درشرایط تنش کم آبی درسال ۱۳۸۵ سه آزمایش جداگانه روی ۹ هیبرید آفتابگردان درسه رژیم ابیاری آبیاری پس از ۶۰و۱۲۰و۱۸۰ میلی متر تبخیر ازتشتک تبخیر کلاس A درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار برای هر آزمایش درمزرعه پژوهشی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج اجرا گردید کم آ بی باعث کاهش معنی دار صفت تلاش بازآوری و افزایش میزان پژمردگی برگ درسطح پنج درصد گردید هیبریدهای موردب ررسی ازنظر تلاش بازآوری و میزان پژمردگی برگ به ترتیب تفاوت معنی داری درسطح احتمال یک وپنج درصد داشتندو بررسی اثرات متقابل تنش و هیبرید برهردو صفت درسطح پنج درصد معنی دار شد تلاش بازآوری درشرایط نرمال رطوبتی از ۶۳درصد به ۵۵ درصد درسطح شدید کم ابی کاهش یافت شدیت پژمردگی برگها درتیمار آبیاری بعد از۱۸۰میلی متر بسیاربیشتر از تیمارابیاری بعداز۱۲۰ میلی متر بود.